សៀវភៅឥតគិតថ្លៃ

ការដោះដូរមកពីព្រះជាម្ចាស់

(The Divine Exchange)


 


 

ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជា ឱសថដ៏ស័ក្តសិទ្ធិ

(God's Medicine Bottle)


 

របៀបឆ្លងឲ្យផុតពីបណ្តាសាចូលទៅឯព្រះពរ

(How to Pass from Curse to Blessing)


 

តើអណ្តាតរបស់អ្នកត្រូវការ
ការប្រោសឲ្យជាឬទេ?
(
Does Your Tongue Need Healing?)

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនអ្នក

(Holy Spirit in You)

សង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ

(Spiritual Warfare)

សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់

(Extravagant Love)

អ្វីដែលសំខាន់ដល់ម្លេះអំពីឈើឆ្កាង

(What's So Important About the Cross?)

ប្រសិនជាលោកអ្នកចង់បានការដ៏ប្រសើបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់
(If You Want God's Best)

គោលទ្ធិនៃពិធីបុណ្យ ជ្រមុជ

(The Doctrine of Baptisms)

ការបញ្ជូនព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់

(Transmitting God's Power)

តើលោកអ្នកព្រមទូលអង្វរឬទេ?

(Will You Intercede?)

ដៃគូសម្រាប់ជីវិត

(Partners for Life)

 

តាមរយៈការប្រែចិត្តទៅជំនឿ

(Through Repentance to Faith)

ការរស់ឡើងវិញនៃរូបកាយ

(Resurrection of the Body)


 

សិទ្ធិអំណាច និងព្រះចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
(Authority and Power of God's Word)

 

ចាក់គ្រឹះនៅលើថ្ម
(Founded on the Rock)

ការជំំនុំជម្រះចុងក្រោយ

(Final Judgement)

សេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពេញលេញ
(Complete Salvation)

នៅចុងបញ្ចប់នៃពេលវេលា

(At the End of Time)

ជំនឿ និងការប្រព្រឹត្ត

(Faith and Works)

ព្រះគុណនៃការប្រគល់អោយ

(Grace of Yielding)

រដូវចម្រូតទាំងពីរ

(The Two Harvests)

ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ថវិការរបស់អ្នក

(God's Plan For Your Money)

តើអ្នកណាថែរក្សាក្មេងកំព្រា ស្រ្តីមេម៉ាយ អ្នកក្រ និងអ្នកត្រូវគេជិះជាន់ 
(Who Cares for Orphans, Widows, and the Oppressed)

ការជ្រមុជនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

(Immersion in the Spirit)

 អំណាចនៃ យញ្ញបូជា

(The Power of Sacrifice)

ពាក្យបីម៉ាត់ដ៏មានអំណាច

(The Three Most Powerful Words)

ហេតុអ្វីអ៊ីស្រាអែល?

(Why Israel?)

ដោយសារព្រះគុណតែមួយ

(By Grace Alone)

បានត្រាស់ហៅ ឱ្យយកជ័យជំនះ

(Called to Conquer)

ស្វាមី និង ឪរុក

(Husbands and Fathers)

គន្លឹះក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយភាពនោគជ័យ

(Keys to Successful Living)

កន្លែងដែលប្រាជ្ញាចាប់ផ្តើម

(Where Wisdom Begins)

ហេតុអ្វីបានជារឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះប្រជាជនរបស់ព្រះ

(Why Bad Things Happen To God's People)


 

អ្នកសំខាន់ចំពោះព្រះ

(You Matter To God)

 គោលបំណងសម្រាប់ការរស់នៅ

(Objective for Living)

ការសាកល្បង

(Testing)

ព្រះដ៏ជាព្រះវេបិតា

(Father God)

ភាពជាឪពុក

(Fatherhood)

ចូលក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអម្ចាស់

(Entering the Presence of God)

ព្រះចេស្តានៃសេចក្តីប្រកាស

(The Power of Proclamation)

ព្រះចេស្តានៅក្នុងព្រះនាម

(Power in the Name)

ការរស់រានមានជីវិត  នៅថ្ងៃចុងនរកាយ

(Surviving the Last Days)

 អំណាចនៃ ពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់

(The Power of Communion)

ការអនុវត្ត ព្រះលោហិត

(Applying the Blood)

ជំនឿក្នុងការរស់នៅ

(Faith to Live By)

 

អំណោយទាន
ននព្រះវិញ្ញាណ

(The Gifts of the Spirit)

ការផ្តួលរំលំទីមាំមួន

(Pulling Down Strongholds)

សេចក្តីសន្យានៃការផ្តល់អោយ

(The Promise of Provision)

អាងទឹកល្វីងរបស់ជីវិត

(Life's Bitter Pool)